RIWAC・DA(リワック・データ・アーカイブ)社会調査データ検索結果一覧 > 調査研究報告書 No.44 大卒社員の初期キャリア管理に関する調査研究報告書 ―大卒社員の採用・配属・異動・定着―

調査名「調査研究報告書 No.44 大卒社員の初期キャリア管理に関する調査研究報告書 ―大卒社員の採用・配属・異動・定着―」

JILのホームページで公開されている調査概要をご覧下さい。
RIWAC・DA(リワック・データ・アーカイブ)社会調査データ検索結果一覧 > 調査研究報告書 No.44 大卒社員の初期キャリア管理に関する調査研究報告書 ―大卒社員の採用・配属・異動・定着―